Am Baile: Goireas de Dhualchas na h-AlbaComhairle na Gaidhealtachd
divide
divide
1 2 3 4 5
Bha thu a' lorg  Advanced search for Audio (Source Gaelic : Am Baile agus Luchd-rannsachaidh a' Chogaidh) - 93 matches

Agallamh ri Donnchadh is Elsie Cormack mu gheamannan ann an Inbhir Uig
FUAIM
Agallamh ri Donnchadh is Elsie Cormack mu gheamannan ann an Inbhir Uig
Agallamh ri Donnchadh is Elsie Cormack mu sprs geamhraidh ann an Inbhir Uig
FUAIM
Agallamh ri Donnchadh is Elsie Cormack mu spòrs geamhraidh ann an Inbhir Uig
Agallamh leis a' Phromh Sheanalair Major-General Robasdan mu dhleasdanas san Arm aig m a' chogaidh
FUAIM
Agallamh leis a' Phrìomh Sheanalair Major-General Robasdan mu dhleasdanas san Arm aig àm a' chogaidh
Agallamh le Aonghas Dmhnallach mu thachartasan sa Chabhlach Roghail
FUAIM
Agallamh le Aonghas Dòmhnallach mu thachartasan sa Chabhlach Rìoghail
Agallamh le Anndra Marshall mu sheirbheis san Arm aig m a' chogaidh
FUAIM
Agallamh le Anndra Marshall mu sheirbheis san Arm aig àm a' chogaidh
Agallamh le Donnchadh MacAonghais mu chuimhneachan sa Chabhlach Mharsanta
FUAIM
Agallamh le Donnchadh MacAonghais mu chuimhneachan sa Chabhlach Mharsanta
Agallamh le Seumas MacNeacail mu Bhlr Monte Casino
FUAIM
Agallamh le Seumas MacNeacail mu Bhlàr Monte Casino
Agallamh leis a' Phromh Sheanalair Robasdan mun ionnsaigh mhr ann an Normandy
FUAIM
Agallamh leis a' Phrìomh Sheanalair Robasdan mun ionnsaigh mhòr ann an Normandy
Agallamh le Uilleam Shand mu shoitheach a chaidh a spradhadh faisg air Caen
FUAIM
Agallamh le Uilleam Shand mu shoitheach a chaidh a sprèadhadh faisg air Caen
Agallamh le Anndra Marshall mu sgrios drochaide sa Ghearmailt
FUAIM
Agallamh le Anndra Marshall mu sgrios drochaide sa Ghearmailt
Agallamh le Silis NicCoinnich mu champa co-chruinneachaidh Bhelsen
FUAIM
Agallamh le Silis NicCoinnich mu champa co-chruinneachaidh Bhelsen
Agallamh le Agnes Milne mu Spitfire ann an coc feir
FUAIM
Agallamh le Agnes Milne mu Spitfire ann an coc feòir
Agallamh leis a' Phromh Sheanalair Robasdan mu thubaist an Afraga a Tuath
FUAIM
Agallamh leis a' Phrìomh Sheanalair Robasdan mu thubaist an Afraga a Tuath
Agallamh le Agnes Milne mu bhith a' cadal air dleasdanas feansa
FUAIM
Agallamh le Agnes Milne mu bhith a' cadal air dleasdanas feansa
Agallamh le Silis NicCoinnich mu thubaist bthaidh sa Ghearmailt
FUAIM
Agallamh le Silis NicCoinnich mu thubaist bàthaidh sa Ghearmailt
Crsdean Chapman ag innse mar a chaidh Spitfire a lorg air trigh Sandwood
FUAIM
Crìsdean Chapman ag innse mar a chaidh Spitfire a lorg air tràigh Sandwood
Agallamh le Agnes Milne mu chompanas sa WAAF
FUAIM
Agallamh le Agnes Milne mu chompanas sa WAAF
Agallamh leis a' Phromh Sheanalair Major-General Robasdan mu chompanas san Arm
FUAIM
Agallamh leis a' Phrìomh Sheanalair Major-General Robasdan mu chompanas san Arm
Agallamh le Miri Mhoireasdan mu lithean sunndach
FUAIM
Agallamh le Màiri Mhoireasdan mu làithean sunndach
Agallamh le Agnes Milne mu dheidhinn call chirdean
FUAIM
Agallamh le Agnes Milne mu dheidhinn call chàirdean
tè mu dheiradh 1 2 3 4 5


dlighe-sgrobhaidh © 2003 - 2014 Am Baile/The Gaelic Village